ОП БФП

Проект 1:

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент:Хермес Флай ООД, договор BG16RFOP002-2.073-4475-C01, София

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и 1 500.лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.07.2020г.
Край: 17.10.2020г

Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

Проритетни оси Предприемачество и капацитет за разстеж на МСП

Наименование на процедура
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Код на процедура BG16RFOP002-2.073

Наименование на проекта/информацията
Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Срок на изпълнение, месеци 3

Наименование на проекта/информацията на английски език
Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19

Кратко опиисание на проекта/информацията
Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в пезултат от епидемичния взрив от COVID-19

Кратко описание на проекта/информацията на английски език
Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19


Проект 2:

Проект и главна цел: Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19;

Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент:Хермес Флай ООД, договор BG16RFOP002-2.092-0401-C01

Обща стойност: 16 826.81 лв., от които 14 302.79 лв. европейско и 2 524.02 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност

Приоритетни оси Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

Наименование на процедура Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Код на процедура BG16RFOP002-2.092

Наименование на проекта/информацията
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Срок на изпълнение, месеци 3

Наименование на проекта/информацията на английски език
Support to SMEs registered in line with the Tourism Act as tour operator or travel agent to overcome the economic consequences of COVID-19

Кратко описание на проекта/информацията
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Кратко описание на проекта/информацията на английски език
Support to SMEs registered in line with the Tourism Act as tour operator or travel agent to overcome the economic consequences of COVID-19

Цел/и на проектното предложение
Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма


Проект 3:

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Хермес Флай ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 64179.61 лв.

Начало: 12.03.2021 г.
Край: 12.06.2021 г.


Проект 4:

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Хермес Флай ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 18175,34 лв.

Начало: 30.03.2021 г.
Край: 30.06.2021 г.


Проект 5:

Проект и главна цел: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Хермес Флай ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 8889,88 лв.

Начало: 14.07.2021 г.
Край: 14.10.2021 г.